Type and press Enter.

Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” c_icon=”chevron” c_position=”right” active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Artikel 1 | Algemeen” tab_id=”1475149117104-5c83a4bb-1d1a”][vc_column_text]In deze voorwaarden wordt Velvet Music Dordrecht, gevestigd te Voorstraat 180 in Dordrecht, verder aangeduid als Velvet en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Velvet mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Velvet.
Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Velvet heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Velvet tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 2 | Offertes” tab_id=”1475149117155-cf2d633e-0508″][vc_column_text]Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
De prijscouranten en prijsvermeldingen van Velvet zijn geen offerte.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Velvet zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Velvet dit schriftelijk aan koper bekend maken.
Mondelinge toezeggingen verbinden Velvet slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Velvet uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Velvet worden aanvaard.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 3 | Totstandkoming van de overeenkomst” tab_id=”1475149370066-18371621-f8cc”][vc_column_text]Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door Velvet op haalbaarheid is beoordeeld. Velvet heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 4 | Afbeeldingen” tab_id=”1475149433467-478add35-7259″][vc_column_text]Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Alle door of in opdracht van Velvet gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Velvet en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 5 | Prijzen” tab_id=”1475149471791-a0c49d9a-3e93″][vc_column_text]De zaken van Velvet worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Velvet. De diensten van Velvet worden verricht tegen de prijs die Velvet na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 6 | Verzending/levering” tab_id=”1475149512291-6cfc5185-9815″][vc_column_text]Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Velvet wordt overschreden, zal Velvet de klant hiervan schriftelijk (brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Velvet te ontbinden, door dit schriftelijk (brief, e-mail) aan Velvet te melden.
Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Velvet het in artikel 6.3 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
De door Velvet opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. Velvet behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Velvet de wijze van verzending. In geval Velvet de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Velvet. Velvet draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
Velvet is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
Velvet is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Velvet op te geven opslagplaats, heeft Velvet het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Velvet gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Velvet.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 7 | Afkoelingsperiode” tab_id=”1475149552376-19afe3de-976b”][vc_column_text]Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Velvet te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Velvet te melden. De klant dient het product – na overleg met Velvet – te sturen naar een door Velvet vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Velvet ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Velvet deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Velvet het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
Velvet behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Velvet of de leverancier van het product) is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Velvet schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Velvet de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Velvet heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
De bepalingen in de wet ‘’Kopen op afstand’’ zijn van toepassing.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 8 | Betalingen” tab_id=”1475149591916-d63a478b-5a28″][vc_column_text]Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, vooraf te geschieden. Voor het geval dat Velvet een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Velvet zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Velvet is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 9.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
Indien Velvet aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Velvet verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Velvet tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan Velvet te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van Euro 115,- per factuur.
Niet-tijdige betaling geeft Velvet het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Velvet op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
Velvet is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Velvet te verrichten prestaties, een en ander op een door Velvet aan te geven wijze.
Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Velvet garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.
Velvet staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 9 | Eigendomsvoorbehoud en pandrecht” tab_id=”1475149625425-0e442e0a-a996″][vc_column_text]De eigendom van de geleverde zaken wordt door Velvet uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Velvet de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
De koper verplicht zich op eerste verzoek van Velvet de zaken aan Velvet ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Velvet of aan de door Velvet aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
Velvet verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Velvet ten behoeve van andere aansprakelijkheden die Velvet op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Velvet zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van Euro 455,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Velvet tot volledige voldoening van al hetgeen Velvet van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 10 | Reclame” tab_id=”1475149669893-5828f60d-ee65″][vc_column_text]Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Velvet kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Velvet geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
Indien een reclame door Velvet gegrond wordt bevonden, heeft Velvet het recht te harer keuze:
de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Velvet worden afgegeven;
het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
De koper dient in voorkomend geval Velvet onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Velvet aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Velvet op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Velvet deze zaken aan de koper afleverde.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 11 | Aansprakelijkheidsbeperking” tab_id=”1475149701706-5f4ae262-7b9f”][vc_column_text]1. Velvet, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is Velvet in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet-, of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 13;
• indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade door geleverde software;
• voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
3. Indien Velvet in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Velvet slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Velvet nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De koper zal Velvet vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Velvet.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Velvet.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 12 | Niet-toerekenbare tekortkomingen” tab_id=”1475149787917-a9d89d6b-80b1″][vc_column_text]Velvet is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Velvet alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Velvet heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Velvet is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Velvet gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Velvet behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
Velvet heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 13 | Ontbinding” tab_id=”1475149829104-ee31f0b7-9fc6″][vc_column_text]Indien de koper zijn verplichtingen jegens Velvet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele-stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Velvet te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Velvet het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Velvet is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Velvet schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Velvet verrichte prestaties, en heeft Velvet onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie’s.
Indien een bevestigde en/of ondertekende opdracht door de koper wordt geannuleerd, zonder dat Velvet in verzuim gesteld is, dan zal aan de koper alsnog 10% van de opdrachtsom (ex btw) in rekening gebracht worden.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Artikel 14 | Toepassing recht/bevoegde rechter” tab_id=”1475149873149-6f27742e-3bcb”][vc_column_text]Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Velvet en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Velvet er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]